boss

3054 thaihealth deiklmqtuwz2

QRCode

6275618 copy1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ ในตำเเหน่งนักกายภาพบำบัด

อ่านรายละเอียด

เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (31/05/67)

อ่านรายละเอียด

ประกาศโรงพยาบาลสุไหงปาดี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด (17/05/67)

อ่านรายละเอียด

ประกาศโรงพยาบาลสุไหงปาดี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

อ่านรายละเอียด

เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อ่านรายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร โดยวิธีคัดเลือก (03/08/66)

อ่านรายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ จำนวน ๘ รายการ ๑๓ ชิ้น โดยการคัดเลือก (31/05/66)

อ่านรายละเอียด

ประกาศเรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (15/02/66)

อ่านรายละเอียด

เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อ่านรายละเอียด

อนุมัติแผนงบค่าบริการทางการเเพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2566

อ่านรายละเอียด

รายงานงบการเงินประจำปี ณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อ่านรายละเอียด

ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

อ่านรายละเอียด

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลสุไหงปาดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

อ่านรายละเอียด

เเต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลสุไหงปาดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

อ่านรายละเอียด

นโยบายของโรงพยาบาลสุไหงปาดี ประจำปี2566

อ่านรายละเอียด

นโยบายการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งเเวดล้อม

อ่านรายละเอียด

รายงานงบการเงินปิดบัญชี ณ ปีงบประมาณ 2565

อ่านรายละเอียด

เเนวทางการรักษาโรคผิวหนังที่พบบ่อย

อ่านรายละเอียด

เเนวทางการรักษาโรคท้องร่วงเฉียบพลัน

อ่านรายละเอียด

เเนวทางการรักษาโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจ

อ่านรายละเอียด

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสุไหงปาดี ประจำปี 2565

อ่านรายละเอียด

เเนวทางปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงานเเละการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสุไหงปาดี

อ่านรายละเอียด

เเนวทางปฏิบัติด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์เเละระบบเครือข่ายสำหรับโรงพยาบาลสุไหงปาดี

อ่านรายละเอียด

เเนวทางในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างสร้างสรรค์ โรงพยาบาลสุไหงปาดี

อ่านรายละเอียด

นโยบายการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

อ่านรายละเอียด

นโยบายการจัดบริการอาชีวอนามัยเเละเวชกรรมสิ่งเเวดล้อม

อ่านรายละเอียด

นโยบายความปลอดภัยด้านการจัดการการป้องกันเเละระงับอัคคีภัย

อ่ายรายละเอียด

นโยบายการดำเนินงานด้านสิ่งเเวดล้อม

อ่ายรายละเอียด

นโยบายการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital โรงพยาบาลสุไหงปาดี

อ่านรายละเอียด

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 4 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 4 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2566 - เดือนกันยายน 2566 ดังนี้

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2566

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2566

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2566

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส

MOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

ไตรมาสที่ 4 (สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 12 เดือน)

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ (1) และข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และข้อ (2) รอบ 12 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ 1.) รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2566-31 สิงหาคม 2566) ประกอบด้วย

2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบไตรมาสที่ 4

1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ รอบ 12 เดือน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2566-30 กันยายน 2566) หน่วยงานต้องนำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่ 14 กันยายน 2566

1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 หน่วยงานต้องนำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่ 14 กันยายน 2566

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 4

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566
นำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้า ภายในวันที่ 14 กันยายน 2566
และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่พิมพ์ (Print) จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.) ตามตัวอย่างหน้า 106

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

MOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ไตรมาสที่ 4

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบ Google Forms และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. มีรายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน (ตามตัวอย่างในหน้า 117) ที่พิมพ์ (Print) สำเนาคำตอบรายงานฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แนบตามข้อ 1. นำขึ้นเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
วาง link อย่างช้าภายในวันที่ 15 กันยายน 2566

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน