QRCode

ประวัติความเป็นมา

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

      โรงพยาบาลสุไหงปาดีมีคุณภาพ บุคลากรมีความสุข ประชาชนสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม

พันธกิจ (Mission)

       1.เป็นรพ.ชุมชนที่ให้บริการ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู แบบองค์รวม

       2.พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน

       3.พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ พัฒนางานด้วยนวัตกรรมและเสริมสร้างความสุขในการทำงาน

       4.พัฒนาองค์กรให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี

       5.เสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพประชาชน

ค่านิยมองค์กร (Core Values) P-PADI

      P = Patient and customer Forcus

      P = Participation ร่วมคิด ร่วมทำ ทำงานเป็นทีม

      A = Achievement มุ่งผลสัมฤทธิ์

      D = Development & Learning เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

      I = Intergrity ซื่อสัตย์ มีจริยธรรม

สมรรถนะหลัก (Core Competencies)

     การสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยโรค HT

เข็มมุ่ง

     พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรค HT