QRCode

one page ik

ประกาศวันที่ 25/05/66

FFf0H wUcAE3Di0

 

ประกาศวันที่ 10/05/66

BFDCC8F0 2224 439A AEEA 21A316CAAB68

 

ประกาศวันที่ 12/04/66

66

 

ประกาศวันที่ 10/01/66

S 12107780

 

ประกาศวันที่ 21/11/65

1686107746271

 

 

 

 

ข่าวสมัครงาน / จัดซื้อ - จัดจ้าง

306 โรงพยาบาลสุไหงปาดี

ถนนจารุเสถียร

ต.ปะลุรู                                                                                                     

อ.สุไหงปาดี 

จ.นราธิวาส  

96140 

โทร                :   073 651169

โทร สารสนเทศ:   073651169  - 117

JD Form              ดาวน์โหลด

KPI Form            ดาวน์โหลด

ประวัติความเป็นมา

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

      โรงพยาบาลสุไหงปาดีมีคุณภาพ บุคลากรมีความสุข ประชาชนสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม

พันธกิจ (Mission)

       1.เป็นรพ.ชุมชนที่ให้บริการ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู แบบองค์รวม

       2.พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน

       3.พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ พัฒนางานด้วยนวัตกรรมและเสริมสร้างความสุขในการทำงาน

       4.พัฒนาองค์กรให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี

       5.เสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพประชาชน

ค่านิยมองค์กร (Core Values) P-PADI

      P = Patient and customer Forcus

      P = Participation ร่วมคิด ร่วมทำ ทำงานเป็นทีม

      A = Achievement มุ่งผลสัมฤทธิ์

      D = Development & Learning เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

      I = Intergrity ซื่อสัตย์ มีจริยธรรม

สมรรถนะหลัก (Core Competencies)

     การสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยโรค HT

เข็มมุ่ง

     พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรค HT